https://inetwork408.wordpress.com/archive/

คลิก URL ข้างบนเพื่อเข้าดูหัวข้อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวข้อหลัก
 นิยามของเครือยข่ายคอมพิวเตอร์
 ความสำคัญและประโยชน์ของระบบเครือข่าย
 ประเภทของเครือข่าย
 ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN
 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

หัวข้อเพิ่มเติม
 ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Advertisements


สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ สำหรับทุกคนที่อยู่ในระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องสนใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะเก็บอยู่ที่ใด เช่น ผู้ใช้คนหนึ่งอาจจะอยู่ห่างจากสถานที่ที่เก็บข้อมูลถึง 1000 กิโลเมตร แต่เขาก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ได้เหมือนกับข้อมูลเก็บอยู่ที่เดียวกับที่ๆ เขาทำงานอยู่ และยังสามารถกำหนดระดับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ ซึ่งจะเป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลซึ่งอาจเป็นความลับ
ในระบบเครือข่ายจะต้องมีสื่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อสถานีงานต่างๆ ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อส่งข้อมูล ซึ่งสื่อเหล่านี้จะมีหลายแบบให้เลือกใช้ โดยแต่ละแบบเองก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าจะพิจารณาโดยยึดราคา หรือศักยภาพเป็นเกณฑ์

ส่วนของประเภทระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิดคือ LAN MAN และ WAN
ส่วนสื่อที่ใช้ส่งข้อมูลที่นิยมในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย LAN, Wireless LAN, Fiber optic และอื่นๆอีกมากมาย

สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

   สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture) หรือโทโปโลยี (Topology) คือลักษณะทาง กายภาพ (ภายนอก) ของเครือข่ายซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่ายด้วยกันนั่นเอง โทโปโลยีของเครือข่าย แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแต่ละแบบ เพื่อนำไปใช้ในการ ออกแบบ พิจารณาเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน รูปแบบของโทโปโลยีของเครือข่ายหลักๆ มีดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

LAN

ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมด จึงมีการแบ่งแยกเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เรียกว่า LAN (Local Area Network) และการเชื่อมโยงระยะไกล ที่เรียกว่า WAN (Wide Area Network)เครือข่าย LAN เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน… Read the rest of this entry »

1. LAN (Local Area Network)
ระบบเครื่องข่ายท้องถิ่น เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ คือจะเป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคาร ในระยะใกล้ๆ

2. MAN (Metropolitan Area Network)
ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกันในเมือง เช่น เครื่องเวิร์กสเตชั่นอยู่ที่สุขุมวิท มีการติดต่อสื่อสารกับเครื่องเวิร์กสเตชั่นที่บางรัก

3. WAN (Wide Area Network)
ระบบเครือข่ายกว้างไกล หรือเรียกได้ว่าเป็น World Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีปหรือทั่วโลก จะต้องใช้มีเดีย(Media) ในการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศัพท์ dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถส่งได้ทั้งข้อมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน)

Read the rest of this entry »

   ความสำคัญและประโยชน์ของระบบเครือข่าย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Peripheral sharing ) 
  2. การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน (Software sharing) 
  3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน (File sharing) 
  4. การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Electronic communication ) 
  5. ค่าใช้จ่าย (Cost)
  6. การบริหารเครือข่าย (Network Management ) 
  7. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security system)
  8. เสถียรภาพของระบบ ( Stability ) 
  9.  การสำรองข้อมูล (Back up )

Read the rest of this entry »

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย

ในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย ซึ่งมีผลทำให้การทำงานในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่จะใช้ในลักษณะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคน ก็ให้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Read the rest of this entry »

CHANNEL 2 YOU

Posted: 1 เมษายน 2017 in บทความ

1234456

ข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใน iNetwork' 408
คลิกที่นี่เพื่อเข้าอ่าน

Read the rest of this entry »